2019Jul20 – Trò chuyện cuối tuần: Lu chống ngập, 34 trạm thu phí nội đô, sông Tô Lịch …