ALIBABA | CHỦ TỊCH THƯỞNG NÓNG 10 TRIỆU CHO NHÂN VIÊN BỊ ĐÁNH