Bán đất tại thị trấn Đạ M’ ri , huyện Đạ Huoai – Lâm Đồng.