Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang là 'miếng bánh' hấp dẫn