Bị đau bụng kinh dữ dội và đau khi quan hệ có dùng Phụ Lạc Cao EX được không?