Bò chửa quá ngày dự sinh: Biện pháp can thiệp | VTC16