Cháu trai chích điện ông nội để chôm tài sản trả nợ