Chị Thúy bệnh ung thư nay chị Thúy đã khỏe mạnh lại cảm ơn Quý mạnh thường Quân.