KÍNH THƯA TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VN YÊU NƯỚC THÂN MẾN !

Trước họa mất nước đang cần kề

Trước sự xâm lăng trắng trợn hung tàn bạo ngược của Tập Đoàn Bành Trướng Bắc Kinh

Chủ Quyền của Tổ Quốc VN đang bị đe dọa

Dân tộc VN đứng trước hoạ diệt vong

Trước sự nhu hèn, bạc nhược của nhà cầm quyền đảng CSVN

Và trước sự phân hoá vô phương cứu chửa của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại

45 năm qua, chưa tìm ra một Tổ Chức Đảng Phái Chính Trị nào có khả năng lãnh đạo cuộc CÁCH MẠNG Cứu Dân, Cứu Nước…

Trong lúc Tổ Quốc VN bên bờ vực thẳm, cần có những con người dũng liệt, những tấm lòng, can trường trổi vượt đứng lên

Tổ quốc đang bị đe dọa từng phút, từng giây

Việt nam, dưới sự cai trị của tập đoàn tham quan thái thú đã dẫn đưa đất nước vào vòng nô lệ, là một chư hầu của CS Tàu

Thực hiện giấc mộng ngàn năm của Trung Hoa Đại Hán…

Giặc đã đến nhà !!!

Mỗi người con dân VN cần thấu hiểu tình yêu đất nước là tối thượng

Phải xem việc cứu nước là sự sống còn của chính bản thân.

Hiện nay Trung cộng mưu đồ dùng Việt Nam làm bàn đạp chiếm lấy Biển Đông, xâm lăng toàn diện đất nước ta để sát nhập Việt Nam, thành một quận lỵ của chúng như trường hợp Mản Châu, Tây Tạng, Nội Mông và Tân Cương ….

Dân Tộc Việt Nam đang đối mặt với hai kẻ thù hung hản và nguy hiểm nhất

1/ Giặc Nội Thù – CSVN cam tâm nối giáo cho Giặc

2 / Giặc Trung cộng hung hản xâm lăng

Việt Nam đang đứng trước sự lựa chọn đứng lên hay là chết…

Lý do trên, chúng tôi thực hiện

Tiết Mục – Tiếng Nói Từ Quốc Nội

Chuyển tải những tiếng nói khác biệt từ trong lòng đất nước

Đến đồng bào trong và ngoài nước

Nối kết những tấm lòng cùng nhịp đập với quê hương

Hầu tìm ra, con đường Cứu Nguy Dân Tộc…

Nguyện Cầu Anh Linh Các đấng Tiên Liệt, Chư Vị Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân…

Phù Hộ cho Dân Tộc Việt Nam thoát qua kiếp nạn khủng khiếp này

Xin cho những con tim cháy bỏng tình yêu nước, tìm thấy nhau, cùng nhau mưu cầu đại sự, trước giờ phút nguy nan của Tổ Quốc

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe/