Truyện đam mỹ “Thiên quan tứ phúc” 天官赐福

Tác giả : Mặc Hương Đồng Khứu 墨香铜臭

Họa sĩ : STARember

Thể loại: Linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, Quỷ vương ôn nhu công × Tiên phong đạo cốt lượm ve chai thụ, 1×1, HE.

Văn án:
“Ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của ngài! ”
“Vì ngài tử trận… là vinh quang chí cao vô thượng của ta! ”

Link gốc :

Tran&edit : Yaoi Chan

Nhạc: Duyệt thần ; linh đồng dao ; quẻ bói

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri