Dân Hà Tĩnh lặng người nhìn nhà cửa tan hoang sau 10 phút lốc xoáy