full clip công ty alibaba chống đối người thi hành công vụ, đập hết cho chị