Giả người liên hệ công tác, trộm tài sản của nhiều trường học | THDT