help me giữa trưa chuyển máy xúc đi cứu hộ máy gặt kubota mắc lầy. máy xúc nhỏ gọt vỏ trái đất