[Học MCSA 2016] Bài 10 – Triển khai cài đặt phần mềm bằng Deploy Software Policy (GPO)

Bài thực hành này gồm các bước:

1. Tạo OU Clients và chuyển Computer Account vào OU Clients
2. Download Chrome Enterprise và Share Source cài đặt Chrome Enterprise
3. Tạo GPO để triển khai cài đặt Chrome cho các máy nằm trong OU Clients
4. Kiểm tra kết quả

————————————————————————————————————
– MCT Đặng Đình Công – Mobile 0974.24.01.91
– Lĩnh vực giảng dạy: MCSA, MCSE, Linux – LPI, VCP, CCNA, Bảo mật
————————————————————————————————————
Danh sách Video học MCSA 2016 Online:
1. Triển khai môi trường học MCSA 2016, 2019

2. Triển khai NIC Teaming
3. Triển khai Domain Controller trên Windows Server 2016

4. Triển khai Additional Domain Controller trên Windows Server 2016

5. Triển khai Child Domain Controller trên Windows Server 2016

6. Triển khai Read Only Domain Controller trên Windows Server 2016

7.1 Tạo và quản lý tài khoản trên Domain Controller

7.2 Ủy quyền quản trị OU

8. Share Permission và NTFS Permission

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe