[HOCMAI] Tư vấn tuyển sinh 2019 – Đại học Công ghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội