Khi đặt vòng tránh thai có sử dụng được CNS MTcup không?