Khoa Pug chia sẻ 2tr2 tiền phòng nhận lại từ resort Aroma và mọi chuyện kết thúc tại đây