Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm
33 Cách Mạng Tháng Tám – Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Phone, Viber, Zalo: (84) 913-749-652
Email: thoaiquangduong@gmail.com
Facebook:
– Chắp Cánh Bay Cao
– Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ

KINH THÁNH CÓ CẤM UỐNG RƯỢU KHÔNG?
24.8.2019

1. Tranh luận về rượu: “Cấm uống” hay “Cấm say”?
Trả lời ngay: Kinh Thánh cấm say rượu, chớ không cấm uống rượu. Nhưng, một người tự nguyện thuộc về Chúa thì không uống rượu!

– Châm-ngôn 20:1. Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào; Phàm ai dùng nó quá độ, chẳng phải là khôn ngoan.
– Châm-ngôn 23:31, 32. Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly, và tuôn chảy dễ dàng; 32 Rốt lại, nó cắn như rắn, chích như rắn lục.

2. Bối cảnh và từ ngữ.
– Bối cảnh của người Y-sơ-ra-ên: Chăn nuôi: cừu dê, trồng trọt: cây nho. Nước nho chưa lên men trở thành thức uống phổ thông.
– Nô-ê say rượu. Lót bị chuốc rượu. Sáng-thế ký 9:21. Người uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình. Sáng-thế ký 19:32. Hè! Chúng ta hãy phục rượu cho cha, và lại nằm cùng người, để lưu truyền dòng giống cha lại.

– Từ ngữ “Rượu” trong Kinh Thánh không phân biệt nước nho lên men hay chưa lên men và mức độ lên men. Nước nho, rượu nho, được dùng chung từ ngữ. Nước nho của lễ tiệc thánh.
– Dân-số ký 18:12. Ta cũng đã ban cho ngươi những vật đầu mùa mà dân Y-sơ-ra-ên sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va, hết thảy phần dầu, rượu ngọt và lúa miến nhứt hạng.

Trong tiệc cưới Ca-na, Chúa hóa nước thành rượu hay nước nho?
Giăng 2:6-10. Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước.
(Một lường=38lít, vậy khoảng gần 100 lít – nửa thùng phuy x 6 ché = khoảng 600 lít)
7 Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché nầy; thì họ đổ đầy tới miệng. 8 Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. 9 Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, bèn gọi chàng rể, 10 mà nói rằng: Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ.

3. Một tiêu chuẩn sống cao hơn
Thầy tế lễ, người Na-xi-rê, có tiêu chuẩn biệt riêng cho Đức Chúa Trời, không uống vật làm cho say!

Lê-vi ký 10:9. Khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng: – ấy là một mạng lịnh đời đời, trải các thế đại.

Dân-số ký 6:1-3. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: khi hứa nguyện Na-xi-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, 3 thì phải kiêng cữ rượu và vật uống say; chẳng nên uống hoặc giấm rượu, hoặc giấm của vật uống say; lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, hay là ăn nho tươi, hoặc nho khô.

Các Quan-xét 13:4. Vậy, từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch; (mẹ Sam-sôn)

Lu-ca 1:15. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. (Thiên sứ nói với mẹ của Giăng Báp-tít)

Phục-truyền luật-lệ ký 29:5, 6. Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi; các ngươi không có ăn bánh, uống rượu hay là vật chi say, để cho biết rằng ta, Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi.

Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, chúng ta không có quyền muốn ăn uống gì tùy thích!

1 Cô-rinh-tô 6: 19-20. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, … và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 5:18 18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Vì sao Phao-lô khuyên Ti-mô-thê thỉnh thoảng uống chút rượu?
I Ti-mô-thê 5:23. Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tracyhyde.net/category/giai-tri/