MỌI NGƯỜI ƠI MỌI NGƯỜI ƠI! ALIBABA VÀ 40 … ĐÃ "TRÀN" VỀ BÌNH THUẬN!!