Ngày Đặc Biệt Của Đồng Tày Nùng Lạng Sơn Khám Phá Chợ Thât Khê Ngày Mùng 6 Tháng 6 I Thai Lạng Sơn