Nghiên cứu cổ phiếu FMC, nên Chia nhỏ vấn đề để dễ theo dõi quản lý