Những ngày rong chơi tháng Bảy, 2019 – Ngày 2 (02): Phan Rang – Tuy Hòa