TRUYỀN HÌNH CỦA BAN – CHTV.
Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh: chính quyền ngồi nhầm mâm, cướp quyền của toà toà án, lấy đất của người này cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tracyhyde.net/?cat=2