Sư hoàn tục muốn đem theo tài sản chục triệu mỹ kim, giáo hội không đồng ý