Sư quốc doanh hoàn tục muốn đem theo tài sản chục triệu Mỹ kim