IQOS có hại hay không ?

__ NewTechshop là cửa hàng công nghệ , chuyên các sản phẩm như máy tính Surface; điện thoại xách...