Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới cho đến nay huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã có 36/36 xã cán đích nông thôn mới (NTM), tạo nên diện mạo mới trên hành trình nâng cao đời sống người dân, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Với những kết quả đã đạt được ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.Chia sẻ những kết quả đã đạt được ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân chia sẻ: Có thể nói thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM (năm 2011) huyện mới đạt bình quân 5,6 tiêu chí/xã; phần lớn các tiêu chí chưa đạt là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế – xã hội, cần nhiều vốn
Với xuất phát điểm thấp, ngành nghề chưa thực sự phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn tương đối cao (18,53%), lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nhiều, thu nhập bình quân khu vực nông thôn thấp (16 triệu đồng/người/năm); Cơ sở vật chất, giáo dục cơ bản chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu; Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và đi lại mới đáp ứng được 50% so với yêu cầu
Tuy vậy, nhờ sự đồng lòng của các tâng lớp nhân dân, với hướng đi đúng đắn của các ban ngành HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ tận tình của các cấp ban ngành từ tỉnh tới trung ương
Tính từ thời điểm năm 2011 đến nay đã huy động nguồn lực toàn huyện đạt: 7.019,55 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 141,65 tỷ đồng, chiếm 2,02%; ngân sách tỉnh: 185,8 tỷ đồng, chiếm 2,65%; ngân sách huyện: 680,8 tỷ đồng, chiếm 9,7%; ngân sách xã: 1.116,8 tỷ đồng, chiếm 15,91%; Doanh nghiệp, HTX: 256,8 tỷ đồng, chiếm 3,66%; Vốn vay tín dụng: 655,6 tỷ đồng, chiếm 9,33%; Nhân dân tham gia (tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất, chỉnh trang nhà ở, vườn tạp…): 3.869,2 tỷ đồng, chiếm 55,12%, trong đó: Đóng góp tiền mặt: 93,3 tỷ đồng; Ngày công lao động: 61,8 tỷ đồng (515.000 công lao động); Hiến đất quy ra tiền: 55,8 tỷ đồng; xây dựng nhà cửa, chỉnh trang vườn tạp: 3.658,3 tỷ đồng; nguồn khác (con em xa quê, …): 112,9 tỷ đồng, chiếm 1,61%
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2019, ước đạt 15%, tăng 0,9% so với giai đoạn 2005-2010; Cơ cấu GTSX chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng GTSX ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước năm 2019 chiếm 16,7% giảm 13,8%; công nghiệp-xây dựng chiếm 50,2% tăng 6,6% và dịch vụ chiếm 33,1% tăng 7,2% so với năm 2011
Về sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ngày càng phát triển
Đến nay toàn huyện có 09 mô hình nhà màng, nhà lưới nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, củ, quả, hoa hữu cơ kết hợp tưới nước tiết kiệm với diện tích trên 65.000 m2, lợi nhuận trên 800 triệu đồng/ha/năm; có 216,9 ha cây ăn quả có múi tập trung với giá trị thu nhập từ 400 – 500 triệu đồng/ha/năm, có 02 HTX sản xuất rau an toàn áp dụng tiêu chuẩn VIETGAP (Xuân Lai và Thọ Hải)
Xây dựng và duy trì thực hiện được 16 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống, lúa thương phẩm, mỗi cánh đồng với diện tích thấp nhất là 20 ha/vụ và diện tích lớn nhất trên 100 ha/vụ, mỗi năm cho thu nhập tăng thêm 3,6 triệu đồng/ha/năm
Chuyển đổi 589,2 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây ngô, trồng sen nuôi cá; xây dựng được 06 chuỗi cung ứng rau, quả và 03 chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 105 trang trại, gia trại với tổng diện tích 283,5ha, trong đó có: 61 trang trại, gia trại chăn nuôi, 9 trang trại trồng trọt và 35 trang trại tổng hợp
Tổng đàn gia súc 90 nghìn con, đàn gia cầm trên 1,1 triệu con
Hiện nay đang xây dựng mô hình chuỗi liên kết chăn nuôi gà thịt xuất khẩu 4A của Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia tại Xuân Phú với quy mô 80.000 gà bố mẹ và quy mô 1.560.000 con gà thịt/năm tại xã Xuân Trường
Đến nay, tổng vốn đầu tư của các trang trại, gia trại 121.985 triệu đồng; tổng giá trị sản phẩm hàng hóa đạt 184.110 triệu đồng, tổng thu nhập đạt 62.125 triệu đồng, bình quân mỗi trang trại đạt 191,15 triệu đồng và đã giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động, với mức lương bình quân từ 3,5-4,0 triệu đồng/người/tháng
Xây dựng được 12 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn
Thu nhập bình quân toàn huyện năm 2018 đạt 37 triệu đồng/người/năm (gấp 2,3 lần so với năm 2011), trong đó khu vực nông thôn 35,5 triệu đồng/người/năm (gấp 2,7 lần năm 2011)
Dự ước năm 2019 thu nhập bình quân toàn huyện 42,6 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn 41,5 triệu đồng/người/năm
Cuối năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo là 18,53%, đến 30/6/2019 tỷ lệ hộ nghèo huyện giảm còn 2,42% và tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 1,41%; riêng 36 xã xây dựng NTM tỷ lệ hộ nghèo là 2,43%, số hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội của 36 xã là 1,46%; Tất cả các xã có tỷ lệ hộ nghèo NTM đạt dưới 5% (đứng thứ ba toàn tỉnh)
Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, năm 2018,
FaceBook:
Twitter:

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://tracyhyde.net/category/lam-dep/