Thành Phố Quy Nhơn, Cảng Quy Nhơn, Bình Định 14.06.2019