Thêm một người ung thư tụy đã dùng thuốc đuôi chuột và thạch anh hôm nay chị nhai có bốn ngày đã có