TIN TỪ BCA: Nguyễn Thanh Phượng bán hết tài sản chạy khỏi Việt Nam