Tổng quan về vi khuẩn hp, con đường lây nhiễm và cách phòng chống