TS. Vũ Tiến Lộc “Doanh nghiệp là tài sản quốc gia, doanh nhân là hiền tài của đất nước