Ts249. Cắt lọc và ký ĐÁ Vườn A LUẬN xã Tân Tiến ,Hưng Hà , Thái Bình.