Đây là lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức Tết Độc lập, cũng là nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở Mù Cang Chải. Sự kiện này đã thu hút trên 17 nghìn người về tham dự, vui chơi và du lịch.
This is the first time Mu Cang Chai district, Yen Bai province has celebrated Independence Day, also to preserve the national cultural identity in Mu Cang Chai. This event attracted over 17,000 people to attend, play and travel.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/