Vietravel Airlines chọn đặt căn cứ tại Thừa Thiên – Huế | Vietravel