Vợ Quang Tuấn nói gì khi chồng đóng cảnh nóng trong Thất sơn tâm linh